Firmy w katalogu 27305

Regulamin

Dodając firmę akceptują Państwo również Politykę Prywatności, zgodnie z nowymi dyrektywami: https://katalog-firmy.net/pl/artykuly/polityka-prywatnosci.html

I. DEFINICJE
1. Katalog-firmy.net - portal promocyjny dla Firm prowadzony przez Jacek Suski, Hoštalkovy 78, 79401 Krnov, Republika Czeska
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dalej zwany Katalog.

2. Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do właściwego rejestru, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, zamieszczające na portalu Katalog-firmy.net informacje o swej działalności.
3. Użytkownik – każda osoba nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z katalog-firmy.net.
4. Wpis - wizytówka w katalogu. Pakiet Premium - płatna forma promocji Firmy. Pakiet Standard - bezpłatny ograniczona promocja.

II. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w Katalogu informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (usługowej, handlowej, itp.).
2. Zarejestrowanie Firmy w katalogu polega na utworzeniu konta za pomocą kliknięcia w przycisk dodaj firmę i wypełnieniu formularza.
3. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Katalogiem na zasadach opisanych w Regulaminie.
4. Osoba zgłaszająca Firmę oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do reprezentowania Firmy.
5. Jeżeli w trakcie korzystania z usług Katalogu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma proszona jest do ich niezwłocznej aktualizacji. W braku aktualizacji Katalog nie jest obowiązany do ustalania aktualnych danych.
6. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Katalogu jak kod HTML, arkusze CSS skrypty JavaScript, przysługują Katalog-firmy.net. 
7. W/w postanowienie nie uchybia prawom autorskim Firmy wprowadzającej dane do bazy danych Katalogu.
8. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy.
9. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w Katalogu oraz na stronach partnerskich Katalogu. Publikacja na stronach partnerskich nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. 
10. Firma oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią dane do Katalogu nie naruszają praw osób trzecich. 
11. Firma wyraża zgodę na edycję przez Katalog materiałów i danych wprowadzonych do Katalogu, w szczególności zmiany rozmiaru i wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Katalogu. W razie jakiejkolwiek trudności lub niemożności edycji w w/w celu Katalog obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Firmą. 
12. Zamieszczane Wpisy winny być napisane w języku polskim, poprawnie ortograficznie, gramatycznie i stylistycznie. Nie mogą zawierać wulgaryzmów, ani naruszać praw osób trzecich, w tym podmiotów gospodarczych. 
13. Zabronione jest dodawanie Wpisów firm zawierajacych treści naruszających prawa autorskie, sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz o tematyce pornograficznej, hazardowej, zakładów bookmacherskich, zarabiania za pomocą za pomocą getpaid, surfbar i podobnych. Katalog nie zapoznaje się przed publikacją na stronach z każdym Wpisem, jednakże w razie zapoznania się, zastrzega sobie prawo edycji, zmiany lub usunięcia wpisu niespełniającego w/w wymogów. 
14. Firma akceptując Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach Katalogu, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich Katalogu. 
15. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Katalog w dowolnym miejscu Katalogu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Katalogiem w takim zakresie, który nie utrudni lub uniemożliwi identyfikację Firmy. 
16. Firma wyraża zgodę na wykorzystywanie loga Firmy na stronach serwisu. 
17. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Katalog. Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. 
18. Katalog nie gromadzi danych osobowych Firmy i Użytkownika, ani jego jakichkolwiek danych o charakterze personalnym. Właściciel Serwisu gwarantuje, że ew. wyjątki od tej reguły będą poprzedzone jednoznaczną informacją przedstawioną Użytkownikowi. 
19. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby techniczne dane Firmy i Użytkownika pozostały poufne. Jednak w niektórych sytuacjach, jak np. podejrzenie popełnienia przestępstwa czy ogólnie pojęte dobro Właściciela Serwisu, może on udostępnić w.w. dane upoważniony organom. 
20. Dane techniczne Firmy i Użytkownika, takie jak adres IP, strona odsyłająca itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk, analiz aktywności oraz wysyłania wiadomości informacyjnych i promocyjnych dotyczących wyłącznie Katalogu
21. Nie udostępniamy danych innym firmom w celach reklamowych. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail, klawiatury lub innych urządzeń wskazujących umozliwiających poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika i Firmę sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. 


III. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Firma lub Użytkownik rejestrując się w Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte we Wpisie, w szczególności za prawidłowość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w Katalogu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
3. W sytuacji, gdy Katalog uzyska informację o naruszeniu przez Firmę lub Uzytkownika postanowień w/w punktów, upoważniony jest w każdym czasie do wezwania do usunięcia w terminie 24 godzin wady.
4. W razie braku reakcji ze strony Firmy w w/w czasie, Katalog uprawniony jest do usunięcia Wpisu. 
5. Prosimy o dodawanie Wpisu Firmy do odpowiedniego działu Katalogu związanego z profilem działalności Firmy. Tytuł wpisu powinien zaczynać sie od nazwy Firmy lub nazwiska właściciela. Katalog zastrzega sobie prawo jako administrator, do edycji lub usunięcia Wpisu zamieszczonych w innych działach lub kategoriach niż wynika to z ich treści lub profilu działalności Firmy.
6. Prosimy o niewypełnianie pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych nie mających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia Wpisów z Katalogu. 
7. Prosimy o niezamieszczanie przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych nie będących serwisami Firmy. W w/w sytuacji Katalog zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia Wpisów.
8. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji "strona internetowa" w zakładce dane, po zalogowaniu do Panelu Klienta. 
9. Katalog nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub część przez osoby trzecie w celach komercyjnych przez osoby trzecie, a także za podszywanie się przez Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Katalog.
10. Katalog nie bierze udziału w transakcjach zawieranych pomiędzy Firmą a jej klientami. 
11. Katalog nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Katalogu wywołany w sposób nie zawiniony przez Katalog lub wskutek siły wyższej. 
12. Użytkownicy i inne osoby dokonujące działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Katalogu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę oraz ewentualne utracone korzyści, na zasadach ogólnych. W/w okoliczności mają zastosowanie również w razie negatywnego wpływu na wizerunek i dobre imię Katalogu. Katalog zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań zmierzających bezpośrednio do naprawienia szkody i odzyskania utraconych korzyści.
 

IV. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM W PORTALU
1. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie pakietu Premium lub Standard.
2. Firma uprawniona jest do zmiany pakietu poprzez stronę internetową pod adresem http://katalog-firmy.net za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone konto Firmy na Katalogu. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest po kliknięciu link Cennik, dostępny w stopce serwisu. Opis wybranej przez Firmę opcji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu. Płatności obsługuje system TRANSFERUJ.pl /po zalogowaniu do panelu administrcyjnego/ oraz DOTPAY.PL /bezpośrednio, na stronie ukazującej się po dodaniu Firmy oraz na stronie Cennik/.
3. Katalog dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach Katalogu. Nie zmienią się ceny w trakcie trwania umowy.
4. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Premium lub Standard, Firma zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu. 
5. Po upływie promocyjnego, bezpłatnego okresu testowego /2 dni/ w pakiecie Standard, prosimy o wniesienie opłaty zgodnej z cennikiem - jeśli Wpis nadal ma być zamieszczony w Katalogu, lub usunięcie Wpisu - opcja ta jest dostępna w Panelu Klienta po zalogowaniu.
6. Świadczenie usługi w postaci pakiet Premium lub Standard jest zamawiane na czas określony, a Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności.
7. Płatności za korzystanie z pakietu Premium będą dokonywane z góry w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Firmie przysługuje prawo do wyboru pomiędzy 90, 180 i 360 dniowym okresem rozliczeniowym.
8. Okres obowiązywania płatnego Wpisu Premium biegnie od dnia zapoznania się przez administratora z oświadczeniem woli złożonym przez firmę drogą elektroniczną o chęci realizacji zamówienia Wpisu Premium i biegnie do końca odpowiedniego okresu rozliczeniowego. 
9. Katalog zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.
10. Ceny podane w cenniku Katalogu są cenami uwzględniającymi podatek VAT.
11. Firma upoważnia Katalog do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
12. Katalog nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji.

 
V. REKLAMACJE

1. Każdej Firmie przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje mogą być składane listownie na adres podany w zakładce "Kontakt" lub drogą elektroniczną za pomocą udostępnionego formularza kontaktowego. 
2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres podany przez użytkownika w Reklamacji. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Katalogiem.

 

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Firma ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia wynosi 14 dni od zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Firma powinnna skorzystać z opcji usunięcia Konta dostępnej po zalogowaniu na swoje Konto. 
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Firma wysłała informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Firma otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Katalog został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

 

VII. DANE OSOBOWE

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Firma może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta. 
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Katalog.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niezależnie od niniejszego regulaminu Katalogu może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzanie osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu. 
2. Firma oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem i akceptuje go w całości.

Firmy © 2019 All rights reserved
Katalog-firmy.net
Ładowanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »